I 2014 inngikk NAV Finnmark og Finnmark fylkeskommune et forpliktende partnerskap for karriereveiledning.

Målet med prosjektet er å implementere strategi for en helthetlig og profesjonalisert karriereveiledning for hele fylket

Overbygningen kalles Karriere Finnmark, og skal etablere et helhetlig system for karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Det ble vedtatt i hovedutvalg for kompetanse 27. mai 2015 at det skal etableres to Karrieresenter i fylket og budsjettvedtaket ble godkjent i fylkestinget 09. desember 2015.

Partnerskapet samarbeider om innholdet og aktivitetene til Karriere Finnmark, og ser på hvordan øke kvaliteten på karriereveiledningen både på individnivå og på systemnivå.